Love Songs

$23.95
SKU 310834

74 favorite love songs, including: All or Nothing Îà And I Love Her Îà Beautiful in My Eyes Îà Cherish Îà Crazy Îà Easy Îà Endless Love Îà Fields of Gold Îà I Just Called to Say I Love You Îà I'll Be There Îà If Îà Longer Îà (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Îà Ribbon in the Sky Îà Something Îà Still Îà Wonderful Tonight Îà You Are So Beautiful Îà You Are the Sunshine of My Life Îà and more.

You recently viewed

Clear recently viewed